Over de Nationale Opleiding MediaCoach

Zie de Studiewijzer voor uitgebreide informatie en de inhoudelijke opzet van de Nationale Opleiding MediaCoach.

De invloed en de rol van de media in het leven van de jeugd is in de laatste 20 jaar enorm toegenomen. De maatschappelijke discussie over dit thema laat de zorg zien van overheid en opvoeders over de eventueel schadelijke effecten van de media en over de gebrekkige begeleiding die de jeugd op dit vlak krijgt in Nederland. Zowel het onderwijs als ouders achten het wenselijk de mediawijsheid van de jeugd te verbeteren.

Wat is Mediawijsheid?

Al in juli 2005 presenteerde de Raad voor Cultuur het rapport `Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap’, waarin de raad vermeldt dat het niet meer gaat om media-educatie maar om mediawijsheid: 'het leren hoe je bewust, kritisch en actief kunt bewegen in een fundamenteel gemedialiseerde wereld'. Het gaat dus niet om het af- of beschermen van kinderen voor negatieve invloeden, maar om hen te leren hoe met de media om te gaan. De Raad voor Cultuur geeft in het rapport het advies om het thema ‘media’ een plek te geven in het onderwijs. Zij raadt aan mediacoaches op te leiden en aan te stellen, zodat het onderwerp op de agenda van scholen komt. Voor meer informatie zie: www.cultuur.nl  

Daarnaast presenteerde MarketResponse in januari 2006 een onderzoek waaruit bleek dat 80% van ouders in Nederland opvoeding in mediagebruik nodig acht om kinderen te beschermen tegen ongewenste invloeden. 65% van de ouders ondersteunt het idee voor een schoolvak waarin kinderen leren omgaan met media en reclame. Voor meer informatie: www.marketresponse.nl

Wat doet de Nationaal MediaCoach?

De Nationaal MediaCoach is verantwoordelijk voor het initiëren van mediaprojecten al dan niet in samenwerking met externe partijen. Projecten kunnen uiteenlopen van het coachen van leerlingen bij het ontwikkelen van mediavaardigheden die zij zich zelf in groepsverband of individueel (bijv. in de mediatheek) aanleren, jongeren betrekken bij het mediabeleid, het opstellen van een mediaprotocol (internet en mobiele telefonie), het organiseren van ouderavonden en themaweken, coördineren van binnenkomend lesmateriaal, het afhandelen van mediagerelateerde problemen volgens Nederlandse wetgeving, het inschakelen van hulpinstanties, het continue informeren van collega’s over mediaontwikkelingen.

De Nationale Opleiding MediaCoach

In 2005 heeft de Raad voor Cultuur het advies ‘Mediawijsheid, op weg naar nieuw burgerschap’ uitgebracht aan de Tweede Kamer. Daarin adviseert de Raad om in Nederland MediaCoaches op te leiden met als doel het verbeteren van de mediawijsheid van de jeugd. Naar aanleiding van dit advies is in 2006 op initiatief van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij een expertisegroep samengesteld, die het curriculum van de Nationale Opleiding MediaCoach heeft opgesteld. Intussen wordt de opleiding ondersteund door de Europese Commissie vanuit het Leonardo Da Vinci fonds. Op dit moment zijn er al meer dan 2400 Nationaal MediaCoaches opgeleid in het onderwijs, bibliotheek/mediatheek, jeugdzorg, jeugdhulpverlening, media en overige jeugdinstanties.

Doelstelling Nationale Opleiding MediaCoach

De Nationale Opleiding MediaCoach is een post-HBO opleiding, die wordt georganiseerd door de non-profit Nationale Academie voor Media & Maatschappij (www.mediaenmaatschappij.nl) met als doelstelling het verbeteren van de mediawijsheid van professionals die in hun eigen werkomgeving met jeugd in aanraking komen. Mediawijsheid is de combinatie van kennis, vaardigheden en mentaliteit die mensen nodig hebben om zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in deze fundamenteel gemedialiseerde wereld. De Europese Commissie ondersteunt de opleiding vanuit het Leonardo Da Vinci fonds met als doel het aanbieden van professionele en innovatieve beroepstrainingen, die deelnemers van hoogwaardige kennis, vaardigheden en kwalificaties voorzien.

Studenten aan de Nationale Opleiding MediaCoach

De opleiding is gericht op mensen die werkzaam zijn of willen zijn in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, bibliotheek of mediatheek, jeugdzorg of –hulpverlening, mediaorganisaties, overheden of Centra voor Jeugd en Gezin. Meerdere deelnemers hebben zich na de opleiding gevestigd als zelfstandig Nationaal MediaCoach. De Nationale Opleiding MediaCoach wordt door de studenten beschouwd als aanvullend beroepsonderwijs, maar ook als een voorbereiding op een nieuwe carrièrestap. De opleiding is maatschappelijk breed georiënteerd en is gericht op een samenwerking tussen alle betrokken partijen. Deze samenwerking komt tijdens de opleiding al tot stand omdat de deelnemers afkomstig zijn uit allerlei vakgebieden. Na de start van de opleiding krijgen aspirant Nationaal MediaCoaches een eigen profiel dat toegang biedt tot het besloten deel van de website van de opleiding, waar zij een schat aan actuele informatie, materiaal en adviezen kunnen vinden en waar zij in contact kunnen komen met collega MediaCoaches uit heel Nederland. Ook kunnen zij vanaf dat moment deelnemen aan de landelijke projecten die regelmatig voor Nationaal MediaCoaches worden georganiseerd.

Opleidingsprogramma en kosten

De Nationale Opleiding MediaCoach duurt 3 maanden, bestaat uit 10 sessies van 3,5 uur en vindt plaats op een centrale locatie in Nederland, meestal in Utrecht. Elk kwartaal start een nieuwe opleiding op woensdagmiddag. Tevens wordt de opleiding regelmatig op locatie georganiseerd op uitnodiging van verschillende organisaties. Het programma wordt daarbij op aanvraag aangepast aan specifieke doelgroepen. De kosten voor de opleiding zijn vastgesteld op 1.795,- euro, exclusief studiematerialen á 95 euro (schriftelijk, online, interactief en bijeenkomsten), examen (eventueel eenmalig herexamen) en certificaat, maar exclusief de boeken op de verplichte vakliteratuurlijst (geraamde kosten 65 euro, maar deze boeken zijn ook te leen in de meeste bibliotheken).

Jaarlijks terugkomprogramma

Op verzoek van de Europese Commissie en op basis van de snelle mediaontwikkelingen is er gezorgd voor continu bijscholing van gecertificeerde Nationaal MediaCoaches. Nationaal MediaCoaches nemen dan ook deel aan een jaarlijks terugkomprogramma, dat recht geeft op jaarlijkse verlenging van het certificaat. Het terugkomprogramma bestaat uit een congresdagen in het voorjaar. In het najaar worden er regionale terugkomdagen georganiseerd welke in de maanden september, oktober en november plaatsvinden.

Certificaat Nationaal MediaCoach

Het programma wordt afgesloten met een examen dat wanneer het succesvol wordt afgerond, recht geeft op het officiële Nationaal MediaCoach Certificaat. Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktijkdeel.

Studiebelasting

Studenten aan de Nationale Opleiding MediaCoach besteden gemiddeld tussen de 5 en 7 uur per week aan lezen, studeren en het maken van thuisopdrachten. Tijdens de opleiding wordt door de studenten thuis gewerkt aan het opstellen van een professioneel ‘beleidsplan mediawijsheid’, waarmee zij na de opleiding direct aan de slag kunnen in de praktijk. 

Mediawijs met de Nationaal MediaCoach

Het blijkt in de praktijk dat kinderen en jongeren goede begeleiding nodig hebben om zich te ontwikkelen tot bewuste, kritische en actieve mediagebruikers. De laatste jaren zijn diverse thema’s onderdeel van de maatschappelijke discussie. Deze onderwerpen komen allemaal uitgebreid aan bod in de Nationale Opleiding MediaCoach.

 • Trends of the next generation
 • De rol van de media in het leven van de jeugd
 • Technische mediaontwikkelingen
 • De eigen mediavaardigheden
 • De rol van de mediacoach in de praktijk
 • Mediagebruik in het onderwijs
 • Didactische mediavaardigheden
 • Waarden en normen in de media
 • Handig zoekgedrag naar informatie op internet
 • Het kunnen beoordelen van mediabronnen
 • Contacten via virtuele omgevingen
 • Digitaal pesten
 • Effecten van geweld in de media
 • Invloed van reclame
 • Seksualiteit in videoclips
 • Verslavingen aan MSN, gaming
 • De weg naar hulpverlening en politie
 • Etc.